Transformačné a inovačné konzorciá

nov 13, 2023 | Agenda

Envirocentrum sa zapojilo do výzvy Transformačné a inovačné konzorciá ako partner projektu s názvom BioInnoVa. Táto výzva je financovaná prostredníctvom plánu obnovy a jej vykonávateľom je Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom svojho útvaru s názvom Výskumná a inovačná autorita. Celková alokácia prostriedkov v projekte je 107 928 000 €, maximálna výška podpory na jeden projekt je 15 000 000 €.

Cieľom výzvy je posilniť výskumné a inovačné prostredie na Slovensku prostredníctvom podpory malého počtu jasne tematicky zadefinovaných transformačných a inovačných konzorcií (TIK), ktoré budú prepájať verejných a súkromných aktérov zo Slovenska so špičkovými inštitúciami zo zahraničia a ktoré budú generovať nové výskumné a inovačné aktivity a projekty v rámci celej inovačnej reťaze. Cieľom je tak podporiť transformáciu kľúčových sektorov ekonomiky s vysokým inovačným potenciálom, ktoré budú zadefinované samotnými žiadateľmi v podaných žiadostiach. V rámci výzvy Transformačné a inovačné konzorciá bolo prijatých celkovo 38 žiadostí v sume 559 654 480,93 €.

Celkovou ideou projektu BioInnoVa, ktorého partnerom je aj Envirocentrum, je transformácia odvetvia biohospodárstva zjednotením a koncentráciou regionálnych iniciatív a zapojením relevantných partnerov v rámci inovačného údolia v Banskobystrickom samosprávnom kraji na odvetvie s efektívnym inovačným potenciálom v oblasti zelenej ekonomiky. Hlavným cieľom projektu je transformácia regiónu na inovačné údolie v oblasti biohospodárstva a manažmentu vodného cyklu rozvojom inovačného a výskumného potenciálu v Banskobystrickom kraji so zámerom efektívneho znovuvyužívania sedimentov, biomasy a vody. Zámerom projektu je nastaviť, prepojiť a udržať životný biohospodársky cyklus od výskumu surovín s návrhom ich efektívneho využitia a uplatnenia v remediačných a spracovateľských procesoch, až k celkovému energetickému a materiálnemu zhodnoteniu s vysokou pridanou hodnotou v rámci obehového biohospodárstva. Projekt prostredníctvom transferu inovácii posilňuje výskumný potenciál regiónu v kľúčových oblastiach biohospodárstva, ako je cirkulárna ekonomika, obnoviteľné zdroje energie, trvalo udržateľný rozvoj a ochrana prírody, ale aj životné prostredie, znečistenie a podnebie, s dopadom na ekonomický rozvoj a rozvoj inovácií na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Projekt sleduje dve hlavné línie. 

  1. Výskum sedimentov ako suroviny, ktorá má významný potenciál pre ďalšie spracovanie. Sediment ako taký je z dnešného pohľadu materiál povahy odpadu, pričom jeho ďalšie využitie je práve typickým príkladom obehového hospodárstva a cirkulárnej ekonomiky.
  2. Druhou líniou je výskum efektívneho zhodnocovania biomasy z rôznych zdrojov (vodné, lesné, poľnohospodárske a komunálne odpadové hospodárstvo) v procese cirkulárnej ekonomiky a vývoj biologických a tepelných procesov na výrobu bioproduktov s vysokou pridanou hodnotou, vrátane obnoviteľných plynov (biometán). 

Konzorcium projektu BioInnoVa aktívne prepája dôležitých hráčov celého znalostného trojuholníka, je tvorené zástupcami verejného sektora (Banskobystrický samosprávny kraj, Slovenská agentúra životného prostredia), univerzít (Univerzita Mateja Bela, Technická univerzita Zvolen), výskumných inštitúcií (Slovenská akadémia vied, Národné lesnícke centrum), neziskových organizácií (Envirocentrum, BioPark), ale aj zástupcami súkromného sektora (Veolia, Esprit), excelentných zahraničných inštitúcií (Le Centre national de la recherche scientifique, Laboratório Colaborativo para as Biorrefinarias, Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P.), vrátane zástupcu zahraničnej vysokej školy (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto).

Share This