Členovia

Envirocentra

logo
logo
logo
logo
ESPRIT spol. s r.o.

ESPRIT spol. s r.o.

Spoločnosť Esprit sa od založenia roku 1992 systematicky zaoberá výskumnou a konzultačnou činnosťou v oblasti krajinnej ekológie, geografie a hydrológie. Spoločnosť je takisto špičkovým technologickým pracoviskom v oblasti návrhu a vývoja komplexných riešení v oblasti GIS, špecializovaných softvérových aplikácií v oblasti modelovania prírodných procesov a geoštatistického priestorového modelovania.

Zameranie:

GEOVEDNÉ DISCIPLÍNY

Výskumná, prieskumná a konzultačná činnosť v oblasti krajinnej ekológie, geológie, hydrológie, klimatológie a priestorového modelovania.

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Konzultačno-poradenské aktivity, návrh a napĺňanie priestorových databáz, interpretácia údajov, analýzy a modelovanie, programovanie.

DIGITÁLNA KARTOGRAFIA

Spracovanie geograficky viazaných údajov do tematických digitálnych máp, ktoré môžu byť finalizované ako samostatné listy, alebo ako súborné diela – atlasy. Využívame ich ako podklad pre publikovanie informačných systémov, elektronických kníh alebo multimediálnych mapových systémov.

Mesto Banská Štiavnica

Mesto Banská Štiavnica

Banská Štiavnica sa nachádza v južnej časti Stredného Slovenska v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy (Slovenské stredohorie).

Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. V decembri roku 1993 sa Banskej Štiavnici dostalo najvyššieho medzinárodného uznania, keď bolo mesto spolu s technickými pamiatkami v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

V historickom jadre mesta – mestskej pamiatkovej rezervácii je 360 objektov umelecko – historických pamiatok. Archeologické nálezy na vrchu Glanzenberg dokazujú, že prvotné baníctvo sa na území dnešnej Banskej Štiavnice rozvíjalo už v období keltského osídlenia.

K najznámejším Štiavničanom patria Andrej Kmeť, Andrej Sládkovič, Magda Vášáryová alebo Samuel Mikovíni.

Ústav krajinnej ekológie SAV v.v.i.

Ústav krajinnej ekológie SAV v.v.i.

Ústav krajinnej ekológie SAV v.v.i. je interdisciplinárna vedecká inštitúcia pre základný a aplikovaný krajinno-ekologický výskum ako aj pre tvorbu ekologických projektov, plánov a expertíz.

Aktivity ústavu sú rozdelené do viacerých oblastí:

Veda: vývoj metód základného krajinno-ekologického výskumu

Aplikácia výsledkov do praxe: vývoj metód pre transfer vedeckých poznatkov do rozhodovacích a plánovacích procesov

Expertízna činnosť: vypracovávanie expertíz, odborných štúdií, posudkov a hodnotiacich správ v oblasti životného prostredia

Edičná činnosť: vydávanie časopisov Ekológia (Bratislava), Životné prostredie, Ekologické štúdie ako i vedeckých a odborných monografií

Výchova a vzdelávanie: Externé školiace pracovisko pre doktorandské štúdium v programe Environmentalistika, štúdijný odbor: ochrana a využívanie krajiny. spolupráca s univerzitami v oblasti výchovy a vzdelávania taktiež spolupráca so strednými a základnými školami v oblasti environmentálnej výchovy

ÚKE SAV v.v.i. je  Centrom excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a pre biodiverzitu a tiež je členom medzinárodnej výskumnej siete excelentnosti (ALTER-Net) pre dlhodobý výskum biodiverzity, ekosystémov a ekologického vedomia

ÚKE SAV v.v.i. je expertné pracovisko Európskej komisie a Európskej environmentálnej agentúry  v rámci projektov:

Phare Topic Link on Nature Conservation European Topic Centre on Nature Protection and Biodiversity

Europea Topic Centre on Biological Diversity

ÚKE SAV v.v.i. je akreditovaným pracoviskom  Central Consultancy Register Európskej komisie

Viacerí pracovníci ÚKE SAV v.v.i. pôsobia ako členovia poradných orgánov vlády SR a Národnej rady SR a národní delegáti Slovenska.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou a v roku 2010 obhájila status univerzity. Je členom Európskej asociácie univerzít. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa rozvoja vedy a potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním.

Ponúka klasické univerzitné spektrum možností vzdelávania vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, politických, humanitných a prírodných vied, v odboroch medzinárodné vzťahy, v ekonomických odboroch a v matematike realizuje aj anglofónne a čiastočne frankofónne štúdium. UMB rozvíja spoločné študijné programy a kontakty s významnými zahraničnými univerzitami, kde študenti majú možnosť absolvovať časť svojho štúdia. Aj preto absolventi UMB nachádzajú dobré uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí.

Okrem pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnosti predstavuje významnú časť tvorivej činnosti UMB základný a aplikovaný výskum v kooperácii s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Univerzita má centrá excelentného výskumu, rieši vedecké i rozvojové projekty z európskych štrukturálnych fondov. Realizuje celoživotné vzdelávanie v rôznych kurzoch a formách od Detskej univerzity UMB až po Univerzitu tretieho veku UMB.

Základná škola Maximiliána Hella

Základná škola Maximiliána Hella

Základná škola s materskou školu Maximiliána Hella sa nachádza v srdci Štiavnických vrchov v obci Štiavnické Bane. Je pomenovaná podľa významného rodáka Maximiliána Hella. Samotná obec bola založená v druhej polovici 20. storočia. V roku 1995 boli Štiavnické Bane zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Škola prispieva k dôležitým dejinám obce tým, že ako prvá základná škola na svete vyučuje ako povinný predmet Sokoliarstvo.

Škola sa zameriava na význam a ochranu životného prostredia, najmä na zachytávanie dažďovej vody, ochranu dravých vtákov a sov a ochranu tropických lesov.
Na Slovensku i v zahraničí patrí škola medzi lídrov vo vzdelávaní v hospodárení s dažďovou vodou. Spolupráca s rôznymi inštitúciami a verejnosťou je na národnej a medzinárodnej úrovni. Partnerské školy sa nachádzajú na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Chorvátsku, Poľsku a Nórsku (Vardø).

V školskom areáli sa nachádza náučný chodník AVES, ktorého súčasťou je talianska záhrada, francúzska záhrada, japonská a bylinková záhradu, horská záhrada a neobvyklá prvá vertikálna – exteriérová záhrada na Slovensku a exkluzívna tropická záhrada.
Záhrady, dva rybníky a mokraď sú súčasťou projektu hospodárenia s dažďovou vodou a sú využívané na informovanie verejnosti o zmene klímy a jej dôsledkoch – najmä dezertifikácii, strate biodiverzity a opatreniach na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy.
Súčasťou náučného chodníka je aj Sokoliareň, v ktorej sa nachádzajú dravé vtáky a sovy, ďalej akváriá jazier Malawi a Tanganika v Afrike, terárium leguána zeleného, kajman okuliarnatý a priestor s exotickými vtákmi. Žiaci školy sú v každodennom kontakte s prírodou, čo im umožňuje intenzívne vnímať problematiku ochrany prírody a zmeny podnebia. Veľký dôraz je kladený aj na kultúrne dedičstvo vrátane Sokoliarstva.

Žiaci dobrovoľne venujú svoj čas počas letných prázdnin a víkendov sprevádzaniu po areáli. Sprevádzajú približne 18 000 návštevníkov s cieľom zvýšiť povedomia verejnosti o otázkach životného prostredia.

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia

SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja.

SAŽP bola zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia SR zo 17. mája 1993 ako rozpočtová organizácia Ministerstva životného prostredia SR, svoju činnosť začala 1. júla 1993, od 1. 1. 2001 je príspevkovou organizáciou. V roku 2005 boli SAŽP udelené certifikáty systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 9001 a 14001.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je právnickou osobou poverenou Ministerstvom životného prostredia SR vykonávať funkciu príslušného orgánu SR pre EMAS.

Envirovia

Envirovia

Vedúca spoločnosť v oblasti životného prostredia

Sme medzinárodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá investíciami do spoločností v oblasti prírodných vied, enviroarmácie, umelej inteligencie a strojového učenia a poskytuje inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú podnikom a organizáciám lepšie porozumieť ich životnému prostrediu a prijímať lepšie rozhodnutia. Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby pomáhali organizáciám lepšie využívať údaje, automatizovať procesy a zlepšovať skúsenosti zákazníkov. Našim zákazníkom sa snažíme pomôcť uspieť na ich ceste digitálnej transformácie.

Hlavnou funkciou portfólia našich spoločností je vývoj a implementácia stratégií na zníženie vplyvov na životné prostredie, podporu udržateľnosti a ochranu prírodných zdrojov. To zahŕňa vývoj a implementáciu politík, programov a iniciatív na zníženie znečistenia, šetrenie energiou a podporu obnoviteľných zdrojov energie. Pracujeme aj na vzdelávaní verejnosti v oblasti životného prostredia a presadzujeme ochranu životného prostredia.

Ako spoločnosti, ktoré sa špecializujú na umelú inteligenciu a výskum v oblasti životného prostredia, sa zameriavame na vývoj technológií, ktoré nám môžu pomôcť lepšie pochopiť a spravovať naše prírodné zdroje. Naše spoločnosti pracujú na vývoji riešení založených na umelej inteligencii, ktoré nám môžu pomôcť monitorovať a spravovať naše životné prostredie, napríklad kvalitu ovzdušia a vody, zmenu klímy a biodiverzitu. Skúmajú tiež spôsoby využitia umelej inteligencie na zlepšenie energetickej účinnosti a zníženie emisií.

Okrem toho tieto spoločnosti skúmajú spôsoby využitia umelej inteligencie na zlepšenie poľnohospodárskej výroby a zníženie plytvania potravinami.

BanskoŠtiavnické tajchy

BanskoŠtiavnické tajchy

OZ Štiavnický tajch OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Koncom roka 2019 sa nám podarilo založiť občianske združenie Štiavnický tajch. Naše združenie si kladie za cieľ propagovať a zlepšiť stav významnej technickej pamiatky – Banskoštiavnickej vodohospodárskej sústavy, aby mám bola živým odkazom unikátneho vodného staviteľstva nielen pre súčasné, ale aj pre budúce generácie. Pred založením samotného občianskeho združenia sme vykonali výskumné práce po dobu siedmych rokov, kde sme v teréne identifikovali až 72 zberných a náhonných jarkov bývalej hlavnej časti vodohospodárskej sústavy. Tieto rozsiahle informácie sa stali základným kameňom nášho OZ Štiavnický tajch. V nasledujúcich rokoch sme naďalej rozvíjali naše poznanie o Banskoštiavnickej vodohospodárskej sústave. V roku 2020 sme vypracovali prvý projekt na obnovu vybraných častí zberných jarkov Piargskej vodohospodárskej sústavy.

Green Foundation

Green Foundation

Pomáhame meniť našu spoločnosť smerom k udržateľnejšej a zodpovednejšej.

V roku 2015 vznikla nadácia Green Foundation.
Jej príbeh sa však začal písať podstatne skôr a to prostredníctvom filantropických aktivít zakladateľa nadácie Borisa Zeleného, ktorého motiváciou bolo a je darovať našej spoločnosti späť niečo zo seba a prispieť tak k jej udržateľnému rozvoju.

Víziou nadácie je spoločnosť, v ktorej vieme žiť, prosperovať a napredovať v súlade s najmodernejšími technológiami a zároveň ako neoddeliteľná súčasť prírody. Aktivity nadácie sú založené na základných hodnotách a postojoch ako sú integrita, rešpekt, úcta, spolupráca, odvaha, odolnosť a vytrvalosť, zvedavosť a vnútorná túžba neprestajne sa vzdelávať, či prelomové rozmýšľanie.