Envirocentrum

Banská Štiavnica

Vytvorenie klastra

 

V októbri 2021 bolo založené záujmové združenie právnických osôb Envirocentrum Banská Štiavnica. Zakladajúcimi členmi združenia sú spoločnosť ESPRIT spol. s r.o. Banská Štiavnica a mesto Banská Štiavnica.

Cieľom Združenia je prispieť k zvýšeniu klimatickej a environmentálnej gramotnosti jednotlivcov prostredníctvom popularizácie a komunikácie najnovších vedeckých poznatkov o klimatickej zmene, inovatívnych prístupov a osvedčených postupov pre adaptáciu krajiny na klimatickú zmenu a zmierňovanie jej dôsledkov.

Klimatická zmena je už žiaľ stav nezvratný. Otázka adaptácie krajiny a životného prostredia na túto zmenu tu bude aktuálna neustále aj v budúcnosti. Vzhľadom na tento vývoj je potrebné sústrediť všetky sily a energiu, no najmä vedecké poznatky a skúsenosti do jednej synergickej odbornej platformy.

Aktuálne je veľmi dôležité o tejto zmene nielen komunikovať a pripravovať spoločnosť na vývoj tejto zmeny, ale pripravovať jednoznačné návrhy stratégií, konceptov a plánov na adaptáciu a pripravenosť prostredia na dôsledky klimatickej zmeny.

Našou hlavnou ambíciou je vytvorenie širšej platformy Environmentálneho klastra, ktorý prepája subjekty akademickej, vedeckej a edukačnej sféry s odbornou praxou, záujmovými skupinami a angažovaných jednotlivcov.

Túto ambíciu sme postavili na troch základochprepájaní, komunikácií a vzdelávaní.

Prepájanie

Prepájame inštitúcie, ktoré sa primárne venujú environmentálnej problematike, akademikov a vysoké školy, firmy z praxe, neziskové organizácie, vzdelávacie environmentálne združenia a jednotlivcov. Možnosť zapojenia sa do projektu klastra má každý subjekt, ktorému nie je ľahostajný aktuálny stav a budúci vývoj životného prostredia s ohľadom na klimatickú zmenu a jej dôsledky, a ktorému zároveň nie je ľahostajná aktuálna úroveň vzdelávania a povedomia o tejto pre nás všetkých dôležitej téme.

Komunikácia

V rámci klastra je zabezpečené forma komunikácie a zviditeľňovanie aktivít odbornej komunity s využitím všetkých dostupných digitálnych, printových a komunikačných kanálov. Okrem digitálnej platformy a sociálnych médií budú k dispozícii organizované semináre, diskusie a panely, okrúhle stoly a rozhovory. Najvyššou úrovňou odborných stretnutí sa stanú  vedecké konferencie a sympóziá na aktuálne rezonujúce témy.

Vzdelávanie

Podpora vzdelávania a zvyšovanie úrovne klimatickej a environmentálnej gramotnosti je dôležitá v každom veku jednotlivca. Je nevyhnutné začať s edukáciou už na najnižších stupňoch vzdelávania a podporovať tento proces kontinuálne až po vysokoškolské štúdium.
Jedným z výsledkov spoločnej synergie klastra je zameranie výstupov do vzdelávania pre všetky úrovne školstva. Kvalitne spracované študijné materiály, e-learningová platforma s kvalitným obsahom, lektoring odborníkov z praxe je solídny základ pre vybudovanie škálovateľnej a, s ohľadom na cieľovú skupinu, variabilnej platformy zameranej na všetky vzdelávané cieľové skupiny

Členovia Envirocentra

logo

Aktuality

Návšteva v Korea Water Cluster

Zástupcovia Envirocentra navštívili Korea Water Cluster. Táto organizácia je vytvorená a financovaná vládou Južnej Kórei. Jej úlohou je podpora výskumných aktivít, vzdelávanie a rozvoj domácich aj zahraničných podnikateľských aktivít súvisiacich s tematikou vody, najmä jej čistenia a distribúcie.

Envirocentrum členom World Water Council

V septembri 2023 bolo Envirocentrum ako pokročilý klaster prijaté za člena World Water Council. V súčasnosti je jediným zástupcom zo Slovenska v tejto medzinárodnej organizácii venujúcej sa všetkým témam súvisiacim s vodou.