Envirocentrum

Banská Štiavnica

Vytvorenie klastra

 

V októbri 2021 bolo založené záujmové združenie právnických osôb Envirocentrum Banská Štiavnica. Zakladajúcimi členmi združenia sú spoločnosť ESPRIT spol. s r.o. Banská Štiavnica a mesto Banská Štiavnica.

Cieľom Združenia je prispieť k zvýšeniu klimatickej a environmentálnej gramotnosti jednotlivcov prostredníctvom popularizácie a komunikácie najnovších vedeckých poznatkov o klimatickej zmene, inovatívnych prístupov a osvedčených postupov pre adaptáciu krajiny na klimatickú zmenu a zmierňovanie jej dôsledkov.

Klimatická zmena je už žiaľ stav nezvratný. Otázka adaptácie krajiny a životného prostredia na túto zmenu tu bude aktuálna neustále aj v budúcnosti. Vzhľadom na tento vývoj je potrebné sústrediť všetky sily a energiu, no najmä vedecké poznatky a skúsenosti do jednej synergickej odbornej platformy.

Aktuálne je veľmi dôležité o tejto zmene nielen komunikovať a pripravovať spoločnosť na vývoj tejto zmeny, ale pripravovať jednoznačné návrhy stratégií, konceptov a plánov na adaptáciu a pripravenosť prostredia na dôsledky klimatickej zmeny.

Našou hlavnou ambíciou je vytvorenie širšej platformy Environmentálneho klastra, ktorý prepája subjekty akademickej, vedeckej a edukačnej sféry s odbornou praxou, záujmovými skupinami a angažovaných jednotlivcov.

Túto ambíciu sme postavili na troch základochprepájaní, komunikácií a vzdelávaní.

Prepájanie

Prepájame inštitúcie, ktoré sa primárne venujú environmentálnej problematike, akademikov a vysoké školy, firmy z praxe, neziskové organizácie, vzdelávacie environmentálne združenia a jednotlivcov. Možnosť zapojenia sa do projektu klastra má každý subjekt, ktorému nie je ľahostajný aktuálny stav a budúci vývoj životného prostredia s ohľadom na klimatickú zmenu a jej dôsledky, a ktorému zároveň nie je ľahostajná aktuálna úroveň vzdelávania a povedomia o tejto pre nás všetkých dôležitej téme.

Komunikácia

V rámci klastra je zabezpečené forma komunikácie a zviditeľňovanie aktivít odbornej komunity s využitím všetkých dostupných digitálnych, printových a komunikačných kanálov. Okrem digitálnej platformy a sociálnych médií budú k dispozícii organizované semináre, diskusie a panely, okrúhle stoly a rozhovory. Najvyššou úrovňou odborných stretnutí sa stanú  vedecké konferencie a sympóziá na aktuálne rezonujúce témy.

Vzdelávanie

Podpora vzdelávania a zvyšovanie úrovne klimatickej a environmentálnej gramotnosti je dôležitá v každom veku jednotlivca. Je nevyhnutné začať s edukáciou už na najnižších stupňoch vzdelávania a podporovať tento proces kontinuálne až po vysokoškolské štúdium.
Jedným z výsledkov spoločnej synergie klastra je zameranie výstupov do vzdelávania pre všetky úrovne školstva. Kvalitne spracované študijné materiály, e-learningová platforma s kvalitným obsahom, lektoring odborníkov z praxe je solídny základ pre vybudovanie škálovateľnej a, s ohľadom na cieľovú skupinu, variabilnej platformy zameranej na všetky vzdelávané cieľové skupiny

Členovia Envirocentra

logo

Aktuality

Združenie sa transformuje na Klaster

Združenie sa transformuje na Klaster   Záujmové združenie právnických osôb Envirocentrum Banská Štiavnica sa transformuje na klaster.Myšlienka...