Envirocentrum

Banská Štiavnica | Bratislava

 

Združenie

Cieľom Združenia je vybudovanie a prevádzka environmentálneho centra, adaptovaného prostredníctvom kombinácie mäkkých a tvrdých opatrení, zameraných na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy, a zároveň kontinuálnym vzdelávaním a prípravou edukačného materiálu prispieť k zvýšeniu klimatickej gramotnosti jednotlivcov, žiakov základných a stredných škôl a študentov a doktorandov vysokých škôl, ale aj odbornej verejnosti prostredníctvom popularizácie najnovších vedeckých poznatkov, inovatívnych prístupov a osvedčených postupov pre adaptáciu krajiny na klimatickú zmenu a zmierňovanie dôsledkov klimatickej zmeny.

Projekt ENVIROCENTRA sme postavili na troch základoch – prepájaní, komunikácií a vzdelávaní.

Prepájanie

Prepájame inštitúcie, ktoré sa primárne venujú environmentálnej problematike, akademikov a vysoké školy, firmy z praxe, neziskové organizácie, vzdelávacie environmentálne združenia a jednotlivcov. Možnosť zapojenia sa do projektu má každý subjekt, ktorému nie je ľahostajný aktuálny stav a budúci vývoj životného prostredia s ohľadom na klimatickú zmenu a jej dôsledky, a ktorému zároveň nie je ľahostajná aktuálna úroveň vzdelávania a povedomia o tejto pre nás všetkých dôležitej téme.

Komunikácia

V rámci platformy je zabezpečené forma komunikácie a zviditeľňovanie aktivít odbornej komunity s využitím všetkých dostupných digitálnych, printových a komunikačných kanálov. Okrem digitálnej platformy a sociálnych médií budú k dispozícii organizované semináre, diskusie a panely, okrúhle stoly a rozhovory. Najvyššou úrovňou odborných stretnutí sa stanú vedecké konferencie a sympóziá na aktuálne rezonujúce témy.

Vzdelávanie

Podpora vzdelávania a zvyšovanie úrovne klimatickej a environmentálnej gramotnosti je dôležitá v každom veku jednotlivca. Je nevyhnutné začať s edukáciou už na najnižších stupňoch vzdelávania a podporovať tento proces kontinuálne až po vysokoškolské štúdium.
Jedným z výsledkov spoločnej synergie je zameranie výstupov do vzdelávania pre všetky úrovne školstva. Kvalitne spracované študijné materiály, e-learningová platforma s kvalitným obsahom, lektoring odborníkov z praxe je solídny základ pre vybudovanie škálovateľnej a, s ohľadom na cieľovú skupinu, variabilnej platformy zameranej na všetky vzdelávané cieľové skupiny.

Envirocentrum

V októbri 2021 bolo založené záujmové združenie právnických osôb Envirocentrum Banská Štiavnica. Zakladajúcimi členmi združenia sú spoločnosť ESPRIT spol. s r.o. a mesto Banská Štiavnica.

 

Kontakt:

 

Envirocentrum

Banská Štiavnica

Pletiarska 783/2

969 01 Banská Štiavnica

IČO: 54190436
DIČ: 2121592154

info(at)envirocentrum(.)sk